Numerische Mathematik I: Methoden der Linearen Algebra

F. Lempio: Numerische Mathematik I: Methoden der Linearen Algebra
in: Bayreuther Mathematische Schriften 51, Bayreuth, Germany, 1997, vi + 234 pp.

Smart-Link: http://bms.math.uni-bayreuth.de/all_books.html#vol_51
ISBN/ISSN/ISMV Nummer: 0172-1062


Lehrstuhl -

|  Universität Bayreuth -